Kuriér Express

O službe

Kuriér Express je doručovacia služba, špecializovaná na expresné doručovanie zásielok v časovej núdzi odosielateľa alebo príjemcu. Služba garantuje doručenie zásielky do 6 hodín na území celej SR. Jej zameranie je vhodné pre riešenie potrieb firemných objednávateľov. Služba sa objednáva telefonicky prostredníctvom stálej služby.

Spôsob objednania

Odosielateľ kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom stálej služby, zadá požadovanú trasu a na jej základe je vypočítaná cena doručenia. Ak objednávateľ súhlasí s cenou doručenia, spracuje sa objednávka, ktorá mu je následne doručená (prostredníctvom e-mailu, alebo v skrátenej forme SMS správou),a objednávateľ ju potvrdí zaslaním slovného reťazca na číslo služby v tvare “áno súhlasím”. Zaslaním potvrdzujúcej správy sa stáva objednávka záväznou.

Základné ceny služby

Služba je spoplatnená podľa platného cenníka prevádzkovateľa

  1. Jazda za účelom prevzatia zásielky k odosielateľovi - od 0,50€/1km  **
  2. Jazda za účelom doručenia zásielky k príjemcovi - 1€/1km - 0,20€/minúta (základne jazdné)

Ostatné podmienky služby

Za účelom doručenia je možné objednávať prepravu zásielok nepresahujúcich rozmery 50x50x50 (dĺžka, šírka, výška).Individuálne je možne sa dohodnúť na preprave zásielok nad požadované maximálne hodnoty. Zásielky musia byť riadne zabalené, chránené proti poškodeniu a nesmú obsahovať akékoľvek zložky, ktorých doručenie si vyžaduje zvláštne zaobchádzanie, alebo je vylúčené na základe právnych noriem SR. 

Zásielka je doručená do 6 hodín od prevzatia na území celej SR. Výnimkou sú len situácie, kde nie je možné doručenie zásielky v časovom termíne z dôvodu zásahu vyššej moci. Ak nie je možné doručenie zásielky v dohodnutom časovom termíne, na základe okolností, ktoré nemohol prepravca predvídať, kuriér počas doručovania informuje o tejto skutočnosti odosielateľa i príjemcu a oznámi im nový (približný) čas doručenia. Oneskorené doručenie z vyššie uvedených dôvodov nezakladá žiadny nárok príjemcu alebo odosielateľa na poskytnutie zľavy z ceny doručenia, alebo akýchkoľvek iných nárokov.

Platba za doručenie zásielky

Platba za doručenie zásielky sa realizuje pri prevzatí zásielky - hotovostne, alebo v bezhotovostnom styku prostredníctvom platobného terminálu. O platbe vydá kuriér odosielateľovi potvrdenie z pokladne. V prípade, že odosielateľ požaduje pristavenie vozidla na prevzatie zásielky vo vzdialenosti väčšej ako 10km od stanovišťa najbližšieho vozidla, môže prevádzkovateľ zaslať odosielateľovi na základe potvrdenej objednávky platobnú výzvu na zálohovú platbu doručenia a vozidlo na prevzatie zásielky vyšle až po jej úhrade v plnej výške.