Prepravný poriadok

Tento prepravný poriadok stanovuje pravidlá prepravy firmou Radoslav Staš - R.S.T., Kolkáreň 17/22, 97681 Podbrezová,  IČO: 52392902, DIČ: 1048238015, ďalej pod názvom R.S.T. Taxi Podbrezová - Brezno a okolie, ale je aj platný pre účastníkov Taxi Horehronie - projekt, ktorý spája taxislužby v súlade so zákonom č.9/2019 Z.z.v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.

Účastníkmi projektu Taxi Horehronie sú výhradne fyzické a právnické osoby s oprávnením na podnikanie v taxislužbe v zmysle vyššie citovanej právnej normy. Zodpovednosť za poskytované služby nesú jednotliví poskytovatelia, zúčastnení na projekte Taxi Horehronie.

Akékoľvek nároky spojené s poskytovaním služieb, ktoré nie sú riešené v prepravnom poriadku, sa riadia platným právnym poriadkom SR.

Predmet služby

Predmetom služby je preprava osôb na území SR a krajín EÚ v zmysle zákona č.9/2019 Z.z.v platnom znení.

Poskytovateľ služby

Poskytovateľom služby sú oprávnené fyzické a právnické osoby v zmysle zákona č.9/2019 Z.z.v platnom znení, ktoré sú držiteľmi platného oprávnenia (koncesie) na výkon taxislužby. Zoznam poskytovateľov služieb v rámci projektu Taxi Horehronie je uvedený na webovom sídle projektu 

www.taxi-horehronie.sk.

Objednávka služby

Objednanie služieb sa realizuje telefonickou formou na číslach poskytovateľov služby, elektronicky prostredníctvom rezervačného systému, dopravnej aplikácie, alebo na stanovišti taxislužby. Objednávateľ je povinný uviesť presnú adresu nástupu na prepravu, cieľovú adresu, telefonický kontakt ak nie je známi, čas pristavenia vozidla, prípadne počet kusov batožiny a iných jemu známych skutočností, ktoré môžu cenu ovplyvniť. Prijatím objednávky poskytovateľom sa táto stáva záväznou pre obe strany. Hovory realizované za účelom objednania našich služieb sú monitorované s cieľom zvyšovania kvality.

Prijatie objednávky

Objednávka sa stáva záväznou prijatím zo strany poskytovateľa služby. Pri prijímaní objednávky uvedie poskytovateľ čas pristavenia vozidla, typ vozidla (prípadne EČV),orientačnú cenu jazdy (v prípade jazdy prostredníctvom aplikácie uvedie poskytovateľ presnú cenu jazdy).Čas pristavenia vozidla je záväzný a v prípade meškania vozidla poskytovateľa viac ako 30 minút po dohodnutom čase je objednávateľ oprávnený na zrušenie objednávky bez náhrady poskytovateľovi objednanej služby.


Storno objednávky

Službu je možne stornovať do 5 min. od objednania objednávateľom inak má prepravca zákonný nárok na úhradu prejdenej vzdialenosti za účelom poskytnutia objednanej služby. Po vyčíslení sumy podľa základného jazdného za zrušenie (storno) objednanej služby bude objednávateľovi zaslaný formou sms platobný odkaz na číslo, z ktorého bola objednávka uskutočnená poprípade bude vyčíslenie o škode vyhotovené a doložené písomnou formou pri riešení sporu cez príslušný správny orgán.


Cena jazdy a spôsob platby

V zmysle znenia zákona č.9/2019 Z.z.v platnom znení sa určuje cena jazdy - taxametrom, kde je úhrada jazdného splatná po ukončení jazdy. Aplikáciou alebo dohodou o cene, kde je úhrada jazdného splatná pred započatím jazdy. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie z registračnej pokladnice. Platba môže byť realizovaná prostredníctvom aplikácie, v hotovosti alebo cez platobný terminál (ak ním vozidlo disponuje).

Priebeh prepravy

Cestujúci je povinný počas prepravy použiť bezpečnostné pásy, rešpektovať pokyny vodiča a správať sa spôsobom, ktorým nenaruší priebeh prepravy.
Vo vozidle je zakázané piť, jesť a fajčiť.

Vodič je povinný zvoliť pri preprave najkratšiu možnú trasu (alebo na žiadosť cestujúceho najrýchlejšiu),ktorú môže zmeniť len v odôvodnenom prípade. Vodič nie je povinný akceptovať žiadne požiadavky cestujúceho nad rámec dohodnutej služby. V prípade, že zmeny priebehu prepravy na základe žiadosti cestujúceho vykoná, je oprávnený na doúčtovanie nákladov, súvisiacich so zmenami priebehu prepravy.

V prípade požiadaviek na prepravu v rozsahu nad 25km jazdy je vodič oprávnený na vyžiadanie zálohy na jazdné podľa vlastného uváženia, ak sa jedná o prepravu spojenú s účtovaním prostredníctvom taxametra, alebo dohodou.

Jazda končí vyložením cestujúceho na cieľovej adrese.

Vylúčenie osôb z prepravy, predčasné ukončenie jazdy

Vodič je oprávnený na odmietnutie prepravy osôb pod vplyvom návykových látok, agresívnych osôb alebo osôb v znečistenom odeve.

Vodič je oprávnený na predčasné ukončenie jazdy, ak sa cestujúci správa neprijateľným spôsobom, alebo svojím správaním ohrozuje bezpečný priebeh jazdy a jej naplnenie v zmysle objednávky. Predčasné ukončenie jazdy z vyššie uvedených dôvodov nezbavuje cestujúceho povinnosti uhradiť dohodnuté jazdné, alebo jeho pomernú časť, zodpovedajúcu rozsahu poskytnutej služby do jej prerušenia, respektíve zrušenie (storno) objednanej služby.

Reklamácie a sťažnosti

Cestujúci/objednávateľ môže reklamovať poskytnutú službu v zmysle zákona č.250/2007 Z.z.v platnom znení a to najneskôr pri ukončení jazdy u vodiča vozidla. V lehote 3 dní od poskytnutia služby môže cestujúci doplniť predmet svojej sťažnosti písomnou formou na e-mailovej adrese: radoslav.stas.rst@gmail.com (alebo ju môže zaslať na adresu: Radoslav Staš - R.S.T. ,  Kolkáreň 17/22,976 81 Podbrezová)

Do písomnej sťažnosti musí okrem jej predmetu uviesť aj plné meno a priezvisko, adresu na doručovanie pošty, telefonický kontakt alebo e-mailovú adresu. Sťažnosti s nekompletnými údajmi nebudú riešené.

Sťažnosti sa riešia výhradne písomnou formou v lehote 30 dní od ich doručenia.

Vylúčenie zodpovednosti za škodu

Cestujúci nemá nárok na náhradu akejkoľvek škody, spôsobenej vlastným zavinením alebo porušením prepravného poriadku. Rovnako nemá nárok na náhradu škôd, vzniknutých v dôsledku zatajenia skutočností, ktoré môžu ovplyvniť priebeh a cenu prepravy.

Cestujúci nemá nárok na náhradu škôd, spôsobených zavinením tretej strany alebo vyššej moci, ktoré nemohol prevádzkovateľ ovplyvniť ani predvídať.

Nadštandardné služby

Medzi nadštandardné služby sa radia najmä - prístup k internetu, tv vysielaniu, mediálny obsah na želanie cestujúceho, chladené nápoje, nabíjanie mobilných zariadení a iné služby, ktoré priamo nesúvisia s prepravou.

Cestujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť nadštandardné služby podľa vlastného uváženia, a môže/nemusí ich poskytnúť bezplatne.

Mimoriadne okolnosti pri preprave - postup

V prípade, že počas prepravy dôjde k mimoriadnym udalostiam, akými sú nehody na trase, zhoršenie zdravotného stavu cestujúceho, nehlásené dopravné obmedzenia a podobne, berie cestujúci na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený prispôsobiť priebeh prepravy daným okolnostiam.

Rovnako berie cestujúci na vedomie, že ak trvá na pokračovaní služby aj v prípade mimoriadnych okolností, je povinný uhradiť všetky náklady s tým spôsobené.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z.v platnom znení spracúvajú poskytovatelia osobné údaje, nevyhnutné k poskytnutiu služieb - meno a priezvisko objednávateľa, adresa, telefónne číslo, e-mail. Všetky údaje archivujú na čas nevyhnutný pre poskytnutie objednanej služby alebo čas stanovený vyššie citovanou právnou normou.

Poskytovatelia neposkytujú osobné údaje tretím stranám, s výnimkou oprávnených orgánov SR. Objednávateľ/cestujúci môže kedykoľvek požiadať o “zabudnutie”, teda vymazanie osobných údajov z databázy poskytovateľov. Tento úkon môže urobiť výhradne písomnou formou na adrese poskytovateľa služby. Prevádzkovateľ projektu Taxi Horehronie nezbiera žiadne osobné údaje, ani ich nearchivuje.

Akékoľvek otázky, spojené s ochranou osobných údajov, môžete zaslať na adresu: radoslav.stas.rst@gmail.com Otázky budú odstúpené poskytovateľom služieb, ktorí poskytnú odpovede v rámci povinností, ktoré ukladá vyššie citovaná právna norma.

Riešenie sporov

Pre riešenie sporov medzi poskytovateľom a objednávateľom/cestujúcim je miestne príslušný orgán štátnej/verejnej správy v sídle poskytovateľa služby.

Prevádzkovateľ projektu Taxi Horehronie nerieši žiadne spory medzi poskytovateľmi a objednávateľmi služieb, ani sa do nich akýmkoľvek spôsobom nezapája.

Opatrenia počas pandémie Covid-19

Počas pandémie Covid-19 je povinnosťou vodiča i cestujúceho použiť pri jazde rúško, pokiaľ v tom nebránia preukázateľné zdravotné dôvody. V prípade, že cestujúci nedisponuje rúškom, môže vodič odmietnuť vykonanie jazdy.

Vozidlo prepravcu je pravidelne dezinfikované počas pracovnej smeny doporučenými prostriedkami.

Vodič môže odmietnuť aj cestujúceho, ktorý javí príznaky akéhokoľvek ochorenia.